Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Checklista för godkännande och kontroll av groddanläggning

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Kontroll av groddanläggningar görs av länsstyrelsen. En groddanläggning måste godkännas av länsstyrelsen innan den får påbörja sin produktion. Vid godkännande och kontroll av groddanläggningar bör länsstyrelserna använda sig av de checklistor som presenteras.

Godkännande av groddanläggning

En groddanläggning måste godkännas av länsstyrelsen innan den får påbörja sin produktion. Företaget måste ha fått ett beslut om godkännande eller om tillfälligt godkännande innan de får släppa ut groddar på marknaden. Livsmedelsverket rekommenderar att ett villkorat godkännande ges, innan beslut om fullständigt godkännande fattas. Det eftersom det är svårt att kunna bedöma hur företagets rutiner för hygien, provtagning, dokumentation av spårbarhet, märkning och information fungerar i praktiken innan produktion pågår.

Vid en godkännandeprocess måste samtliga punkter i nedanstående checklistor kontrolleras och vara uppfyllda innan företaget kan få ett fullständigt godkännande. 

Mer om hur arbetsgången ser ut vid ett godkännande finns på sidan godkännande av groddanläggningar

Godkännande av groddanläggningar

Dessutom ska kontroll ske utifrån checklista för kontroll av spårbarhet och import av fröer för groddning. 

Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

När anläggningen är godkänd ska Livsmedelsverket informeras och beslutet bifogas. På motsvarande sätt ska Livsmedelsverket informeras om ett godkännande återkallas. Livsmedelsverket ansvarar för att uppdatera listan över godkända anläggningar för produktion av groddar.

Om ett företag byter produktionsanläggning eller gör andra betydande ändringar i sin verksamhet måste en ny godkännandeprocess göras. Syftet med det är att säkerställa att alla bestämmelser i lagstiftningen uppfylls på den ny produktionsplatsen eller i den förändrade verksamheten. 

Groddar - godkända anläggningar för produktion av groddar

Kontroll av groddanläggning

Vid godkännande och kontroll av groddanläggningar bör länsstyrelserna använda sig av följande checklistor: 

Checklistorna som presenteras på denna sida ska användas tillsammans med vegetabiliechecklistan i Primör, länsstyrelsernas anläggnings- och kontrollregister. Vegetabiliechecklistan omfattar alla allmänna hygienkrav som ställts på verksamheter med växtodling enligt bilaga I i förordning (EG) nr 852/2004.

Den behöriga myndigheten ska godkänna dessa anläggningar bara under
förutsättning att de uppfyller kraven i bilaga I till förordning
(EG) nr 852/2004 och i bilagan till förordning (EU) nr 210/2013.

Dessutom ska kontroll ske utifrån checklista för kontroll av spårbarhet och import av fröer för groddning.  Följ länken eller se längre ner på denna sida.

Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Ej kontrollerats ska bara användas då myndigheten vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats. I normalfallet bör samtliga bestämmelser (punkter i checklistan) kontrolleras vid varje planerad kontroll. 

EA = Ej Aktuellt

KfG= Krav för godkännande

Förklaring av checklistepunkter:

  • Nr 1 - Uppgifter om företaget och produktionen
  • Nr 2-6b - Krav på lokaler, utrustning och förfaranden
  • Nr 7-11b - Mikrobiologiska kriterier vid groddning av fröer - preliminära test av nya partier
  • Nr 12a-13 - Provtagning under produktion - månadsprovtagdning
  • Nr 14-15 - Provtagning under produktion - Listeria monocytogenes
  • Nr 16-18b - Spårbarhet

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

1

Är uppgifterna i godkännandet korrekta?

Har företaget bytt namn, ägare, volym, ändring i lokal och/eller process?

(Artikel 6 förordning (EU) nr 852/2004)

Observera att alla ändringar utom volymbyte kräver ett nytt godkännande.

Ja, Nej

 

Vid en godkännandeprocess måste samtliga punkter i checklistan kontrolleras och vara uppfyllda innan företaget kan få ett godkännande

Krav på lokaler, utrustning och förfarande

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Ej kontrollerats kan bara användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats

KfG= Krav för godkännande

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

2

KfG

Tillåter anläggningarnas utformning och planering god livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under olika moment? Ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och de ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.

(Punkt 1, bil. 1, förordning (EU) nr 210/2013) 

Tips: Kontrollera till exempel slussar för omklädning, flöden mellan oren och ren zon, skadedjursäkring (dörrar, fönster etc.), lager och förvaring av fröer m.m. både i lager och i produktionslokalen, förvaring av ren utrustning.  

Ja, Nej, (EK)

 

3

KfG

Finns adekvata anordningar för rengöring, desinficering och förvaring av arbetsredskap och utrustning?

Dessa anordningar ska vara lätta att rengöra och ska ha adekvat varm- och kallvattenförsörjning.

(Punkt 2, bil. 1, förordning (EU) nr 210/2013) 

Tips: Har de olika utrustning för oren och ren zon? Hur förvaras dessa?

Ja, Nej, (EK)

 

4

KfG

Finns adekvata möjligheter, när det är nödvändigt, för att skölja livsmedel?

Vaskar och liknande faciliteter för rengöring av livsmedel ska ha adekvat försörjning av dricksvatten, och de ska hållas rena och, när det är nödvändigt, desinficeras.

(Punkt 3, bil. 1, förordning (EU) nr 210/2013)

Ja, Nej, (EK)

 

5

KfG

Har all utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar en sådan konstruktion, bestå av sådana material och hålls i så gott skick att risken för kontaminering minimeras och att de kan hållas fullständigt rena och, när det är nödvändigt, desinficeras?

(Punkt 4, bil. 1, förordning (EU) nr 210/2013)

Tips: tänk på att titta på materialen så att de inte är slitna, går att göra rent och är anpassade till livsmedel

Ja, Nej, (EK)

 

6a)

KfG

Finns lämpliga förfaranden för att säkerställa att:

a) anläggningar som producerar groddar hålls rena och, när det är nödvändigt, desinficeras?

(Punkt 5, bil. 1, förordning (EU) nr 210/2013)

Ja, Nej, (EK)

 

6b)

KfG

b) all utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar rengörs effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras. Rengöring och desinficering av sådan utrustning ska ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering?

(Punkt 5, bil. 1, förordning (EU) nr 210/2013)

Ja, Nej, (EK)

 

 

 

 

 

Tips: Vid ändringar i produktionen eller ombyggnationer behöver desa punkter  kontrolleras igen och företagen kan inte börja producera groddar i exempelvis ombyggda lokaler innan den kontrollerats och godkänts.

Mikrobiologiska kriterier vid groddning av fröer - preliminära test av nya partier

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Ej kontrollerats ska bara användas då myndigheten vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats. I normalfallet bör samtliga bestämmelser (punkter i checklistan) kontrolleras vid varje planerad kontroll. 

EA = Ej Aktuellt

KfG= Krav för godkännande

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

7

 

Finns det en provtagningsplan som omfattar Salmonella och STEC (preliminära test, månadsprovtagning under produktion) samt Listeria monocytogenes? 

(kapitel 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005) 

En provtagningsplan är inte ett krav för ett tillfälligt godkännande, men så snart groddar ska släpps ut på marknaden ska fröerna för groddarna vara provtagna (i enlighet med lagstiftningen om provtagning på fröer för groddning) och en provtagningsplan finnas. 

Ja, Nej, (EK)

 

8

 

Finns underlag som visar att preliminära tester görs av varje nytt parti av frön? 

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska utföra ett preliminärt test av ett representativt prov från varje parti av frön. Ett representativt prov ska antingen utgöra minst 0,5 viktprocent av partiet av frön och bestå av delprover på 50 g eller väljas ut på grundval av en strukturerad provtagningsstrategi, statistiskt sett likvärdig med det första alternativet, som den behöriga myndigheten kontrollerat. 

Ett alternativ, som Livsmedelsverket bedömer är statistiskt likvärdigt, är att 60 delprover om 50 g vart och ett tas ut från olika säckar fördelade över hela partiet, totalt 3 kg. 

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 i bilaga 1 i förordning (EG) nr 2073/2005. Dessa krav innebär att fem prov om 25 g groddar ska tas ut för analys av vardera Salmonella och STEC. 

Fröerna i de preliminära testerna ska groddas under samma förhållanden som de som gäller för resten av partiet av frön som ska groddas.

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt A.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005)

Tips:
Observera att samlingsprov vid det preliminära testet inte är tillåtet. Alltså frön från olika partier inte får blandas.
Det ska vara fem enskilda prov per parti.
Observera att ni ska fråga efter analyscertifikat.

Ja, Nej, (EK)

 

9

 

Finns rutiner för att hantering av fröer och groddar som inte uppfyller kriterierna?

Uppfyller livsmedelsföretagaren dessa krav? 

Då ett parti frön groddas och provtas och analyseras för första gången får livsmedelsföretagare endast släppa ut groddar på marknaden om resultaten av den mikrobiologiska analysen uppfyller kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1, eller gränsen fritt i 200 ml om redan använt bevattningsvatten analyseras.

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005) 

Ja, Nej, (EK)

 

10

För det preliminära testet, finns det underlag som visar om provtagningen och analysen avser groddar eller redan använt bevattningsvatten? 

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska ta prover för mikrobiologisk analys vid den tidpunkt då sannolikheten att påvisa shigatoxinproducerande E. coli (STEC) och Salmonella spp. är som högst, dock tidigast 48 timmar efter det att groddningen inletts. 

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1, bilaga 1 förordning (EG) nr 2073/2005

Om livsmedelsföretagare som producerar groddar har en provtagningsplan som omfattar provtagningsmetoder och provtagningspunkter för redan använt bevattningsvatten, får de ersätta de provtagningskrav som anges i provtagningsplanerna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 med analyser av fem prover på vardera 200 ml av det vatten som använts för bevattning av groddarna.

I det fallet ska de krav som anges på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 i stället tillämpas på analysen av det vatten som använts för bevattning av groddarna, med gränsen fritt i 200 ml.

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005)

Krav för fortsatt godkännande

Ja, Nej, (EK)

 

11a

Finns historiska data som bekräftar att alla partier av olika typer av groddar som produceras i anläggningen uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 förordning (EG) nr 2073/2005 under minst sex på varandra följande månader innan godkännandet beviljats?

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt B.b i bilaga I till förordning (EG) nr2073/2005) 

Ja, Nej, (EK), EA

 

11b

Om företaget har undantag för de preliminära testerna uppfylls villkoren? ­

Myndigheten har försäkrat sig om att livsmedelsföretagaren tillämpar ett system som minskar de mikrobiologiska riskerna.

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt B.a i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005) 

Tips: Myndigheten måste först ha beviljat ett sådant undantag innan det kan tillämpas och det måste vara väl dokumenterat. Ett sådant system kan även omfatta pastörisering eller annan dekontaminering för fröerna.

Ja, Nej, (EK), EA

 

Provtagning under produktion - månadsprovtagning

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

12a

Följs provtagningsplanen och dokumenteras resultaten?

Provtagningsplanen ska uppfylla kriterierna i förordning (EG) nr 2073/2005 punkterna 12a-12c nedan. 

Provtagningsfrekvens: Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska ta prover för mikrobiologisk analys, minst en gång per månad, vid den tidpunkt då sannolikheten att påvisa shigatoxinproducerande E. coli (STEC) och Salmonella spp. är som högst, dock tidigast 48 timmar efter det att groddningen inletts.

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt A.3 i bilaga I till förordning (EG) nr2073/2005)

Ja, Nej, (EK)

 

12b

Analyseras prover av groddarna enligt kraven i lagstiftningen?

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1. Dessa krav innebär att fem prov om 25 g groddar ska tas ut för analys var för sig med avseende på Salmonella och STEC.

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005)

Observera att inte både 12b och 12c kan vara ej aktuella samtidigt

Tips:
Samlingsprov är inte tillåtet.
Observera att månadsprov inte behöver tas de månader prelimära tester gjorts.

Ja, Nej, (EK), EA

 

12c

Används redan använt bevattningsvatten för provtagning och i så fall analyseras proven enligt kraven i lagstiftningen? 

Om livsmedelsföretagare som producerar groddar har en provtag­ningsplan som omfattar provtagningsmetoder och provtagnings­punkter för redan använt bevattningsvatten, får de ersätta de provtagningskrav som anges i provtagningsplanerna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 (förordning (EG) nr 2073/2005)

med analyser av fem prover på vardera 200 ml av det vatten som använts för bevattning av groddarna. 

I det fallet ska de krav som anges på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 (förordning (EG) nr 2073/2005)

i stället tillämpas på analysen av det vatten som använts för bevattning av groddarna, med gränsen fritt i 200 ml. 

(kapitel 3 avsnitt 3.3 punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG)  nr 2073/2005)
Observera att inte både 14b och 14c kan vara ej aktuella samtidigt

Ja, Nej, (EK), EA

 

13

Finns lämpliga rutiner för åtgärder vid positiva provsvar?

Ja, Nej, (EK)

 

Provtagning under produktion - Listeria monocytogenes

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Ej kontrollerats kan bara användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats

KfG= Krav för godkännande

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

14

Utförs provtagning med avseende Listeria monocytogenes utförs och finns resultaten dokumenterade?

(kapitel 1, bilaga I till förordning (EG) 2073/2005)

Ja, Nej, (EK)

 

15

Finns lämpliga rutiner för åtgärder vid positiva provsvar?

Ja, Nej, (EK)

 

Spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning

Använd också checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning.

Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Ej kontrollerats kan bara användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats

KfG= Krav för godkännande

 Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

16

KfG

Finns register om partier frön eller groddar avseende

a) En korrekt beskrivning av fröna eller groddarna, inklusive växtens taxonomiska namn?

b) Den volym eller mängd frön eller groddar som levereras?

c) Om fröna eller groddarna avsänts från en annan livsmedelsföretagare, namn på och adress till:

i) den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från, eller

ii) avsändaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från?

d) Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

e) Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

f) En referens som på lämpligt vis möjliggör identifiering av partiet?

g) Avsändningsdatum?

(Art 3.1, förordning (EU) nr 208/2013)

Ja, Nej, (EK)

 

17

KfG

Lämnas samtliga uppgifter enligt punkt 16 i denna checklista till livsmedelsföretagare som frön eller groddar levereras till?

 (Art 3.1, förordning (EU) nr 208/2013)

Ja, Nej,(EK)

 

18a

KfG

Det register som avses i punkt 16 ska uppdateras dagligen och hållas tillgängligt under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats. Uppdaterar och sparar livsmedelsföretagaren registret?

(Artikel 3.3, förordning (EU) nr 208/2013)

Ja, Nej, (EK)

 

18b

KfG

Kan livsmedelsföretagaren kan på begäran och utan onödigt dröjsmål lämna de uppgifter som avses i punkt 16 ovan till den behöriga myndigheten?

(Artikel. 3.4, förordning (EU) 208/2013)

Ja, Nej, (EK)