Till huvudinnehåll
Hittade 12 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Administrativa krav
Filtrera på typ
EG-förordning 1829/2003 2022-11-22

Genetiskt modifierade livsmedel och foder

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 2016/127 2024-01-24

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn

EU-förordning 2017/625 2022-12-02

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

EU-förordning 2018/848 2024-02-05

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2021:12 2022-03-16

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2022:8 2022-12-15

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande