Till huvudinnehåll
Hittade 13 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Gränsvärden
Filtrera på typ
EG-förordning 1333/2008 2024-06-03

Livsmedelstillsatser

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 396/2005 2024-02-16

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

EG-förordning 470/2009 2019-08-13

Fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004

EU-förordning 1321/2013 2019-08-27

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1231/2013 om upprättande av unionsförteckningen över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för framställning av rökaromderivat

EU-förordning 2015/2284 2019-08-30

Om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om
inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin

EU-förordning 2023/731 2023-04-27

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2024, 2025 och 2026 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2022/741

EU-förordning 2023/915 2024-07-04

Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006

EU-förordning 872/2012 2019-08-26

Antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG

LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2011:12 2019-07-03

Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

LIVSFS 2012:3 2022-09-21

Främmande ämnen i livsmedel

LIVSFS 2022:12 2023-01-11

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten