Hittade 14 träffar som innehåller (alla) orden tillsatser av typ Lagstiftning
Filtrera på typ
EU-förordning 234/2011

Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

LIVSFS 2014:24

Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:4) om livsmedelsenzymer, rökaromer och livsmedelstillsatser

EU-förordning 231/2012

Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

EG-förordning 1331/2008

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

EU-förordning 257/2010

Upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

EU-förordning 2019/2090

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser

LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

EG-förordning 889/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

EU-förordning 251/2014

Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förording (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EG-förordning 606/2009

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa.

EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-beslut 2018/702

Om de nationella bestämmelser som Danmark anmält om tillsats av nitriter i vissa köttprodukter

Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (1)AAC (1)Administrativa krav (3)Akrylamid (1)Algtoxin (1)Alkohol (4)Allergener (2)Analys (1)Animaliska biprodukter (1)Animaliska livsmedel (1)Aromatiserat vin (2)Aromer (4)Avgift (1)Barnmat (2)Bekämpningsmedel (1)Berikning (1)Bestrålning (1)Cesium (1)Cider (1)Dioxiner/PCB (1)Djupfrysta livsmedel (1)Djurskydd (1)Dricksvatten (1)e-handel (0)Ekologiska livsmedel (2)Enzymer (3)Epizooti (1)EU:s regler (12)Export (1)Fisk & fiskeriprodukter (1)Fjäderfä (1)Fläskkött (1)Fri från (2)Frilevande vilt (1)Främmande ämnen (2)Får och getter (1)Gelatin (1)Giftiga metaller (1)GMO (1)Godkännande (1)Groddar (1)Grundförutsättningar (0)Gränskontroll (1)Gränsvärden (2)HACCP (2)Handel inom EU (1)Handelsnormer (2)Hardjur (1)Honung (1)Huvudkontor (0)Hägnat vilt (1)Hälsopåståenden (1)Häst (1)Import (1)Information och märkning (2)Inspektion (1)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (0)Juice (1)Kakao och choklad (1)Kemiska hälsorisker (1)Kollagen (1)Kontrollmetodik (1)Kosttillskott (3)Källvatten (2)Köttberedning (1)Köttprodukter (1)Lagstiftning (14)Livsmedel för viktkontroll (2)Livsmedelshygien (1)Läkemedelsrester (2)Magar, urinblåsor och tarmar (1)Malet kött (1)Margarin och matfettsblandningar (1)Maskinurbenat kött (1)Material i kontakt med livsmedel (1)Matsvinn (2)Mikrobiologiska kriterier (1)Mikroorganismer (1)Mjölk och mjölkprodukter (1)Mobila verksamheter (2)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (2)Musslor (1)Mykotoxiner (1)Myndighetsrapportering (0)Myndighetsrapportering 2019 (0)Myndighetsrapportering 2020 (0)Myndighetsutövning (0)Nationella regler LIVSFS (2)Naturligt mineralvatten (2)Nitrat (1)Nya livsmedel (1)Nyckelhålet (1)Näringspåståenden (1)Nötkreatur (1)Nötkött (1)Offentlig kontroll (1)Olivolja (1)Operativa mål (0)PAH (1)Primärproduktion (1)Provtagning (1)RASFF (1)Registrering (1)Ren (1)Restsubstans (1)Revision (1)Revision av kontrollmyndigheter (0)Riskklassning (2)Salmonella (1)Sammansatta livsmedel (1)Skyddade beteckningar (2)Skyddsåtgärd (1)Slakt (1)Smittskydd (1)Snus och tuggtobak (2)Snäckor (1)Socker (1)Specialmärkning (5)Speciella medicinska ändamål (2)Sprit (1)Spår av (1)Spårbarhet (2)Styckning (1)Sylt, marmelad och gelé (1)Tama hov- och klövdjur (1)Tamsvin (1)Temperatur (1)Tillsatser (11)Transport (1)Trikiner (1)Tvärvillkor (1)Ursprungsmärkning (1)Ursprungsmärkning nötkött (1)Utredning av utbrott (1)Varustandarder (1)Vegetabilier (1)Verksamhetsstyrning (1)Veterinärintyg (1)Vin (2)Åtgärder vid bristande efterlevnad (1)Ägg & äggprodukter (2)