Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

B - Allmän livsmedelsinformation

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det här lagstiftningsområdet innehåller krav på allmän livsmedelsinformation som gäller de flesta livsmedel.

Konsumenter får inte vilseledas genom hur livsmedel märks, marknadsförs och presenteras. Se artikel 16 i förordning (EG) nr 178/2002. Det finns mer detaljerade bestämmelser som syftar till att slutkonsumenten får information om livsmedel, vanligtvis i form av märkning. Se förordning (EU) nr 1169/2011 och LIVSFS 2014:4.

Förordning (EU) nr 1169/2011 ska tillämpas på livsmedelsföretagare i alla steg i livsmedelskedjan där det ingår i verksamheten att förse konsumenten med livsmedelsinformation. Reglerna ska tillämpas på alla livsmedel som riktar sig mot slutkonsumenter och storhushåll.

Kontroll av information och märkning

Prioritering vid kontroll av information och märkning

Storhushåll omfattas inte av de ekologiska reglerna

Storhushåll som restauranger och skolkök omfattas inte av de ekologiska reglerna och kan inte anmäla sina verksamheter till kontrollorgan. Istället kontrolleras deras verksamhet av den ordinarie livsmedelskontrollen, det vill säga den kommunala kontrollmyndigheten. Märkning och annan presentation som ”ekologiskt” sker i överensstämmelse med de allmänna kraven på livsmedelsinformation enligt förordning (EU) nr 1169/2011.

Kontroll av ekologiska livsmedel

B01 - Allmänna krav och skyldigheter

I förordning (EU) nr 1169/2011 finns grundläggande krav på att livsmedelsinformation enligt förordningen ska följa med varje livsmedel som är avsett för slutkonsument eller storhushåll. Det finns även krav på att andra företagare i livsmedelskedjan som livsmedlen levereras till får tillräcklig information för att uppfylla sina skyldigheter. Se kapitel III i förordning (EU) nr 1169/2011.

I den här rapporteringspunkten bör kontroll och kontrollresultat rapporteras för det som inte passar in under rapporteringspunkterna B02 – B04 eller B99. Det gäller även fusk och bedrägliga förfaranden som kan leda till att konsumenten vilseleds.

Kontroll om den obligatoriska informationen är vilseledande enligt artikel 7 rapporteras här. Gäller kontrollen om den frivilliga informationen är vilseledande rapporteras detta i rapporteringspunkt B04. 

Informationen får inte vilseleda

B02 - Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

I avsnitt 1 och 2 till kapitel IV (artikel 9-28) i förordning (EU) nr 1169/2011 finns krav på obligatoriska uppgifter, uppgifternas innehåll och presentation samt närmare bestämmelser om dessa.

Obligatorisk information – färdigförpackade livsmedel

Här rapporteras även kontroll av att uppgifter i artikel 9.1 c, som är obligatoriskt för livsmedel som inte är färdigförpackade enligt artikel 44.1a, tillhandahålls till konsumenten och att de är korrekta.

Obligatoriskt att informera om - livsmedel som inte är färdigförpackade

B03 - Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration

I avsnitt 3 till kapitel IV (artikel 29-35) i förordning (EU) nr 1169/2011 finns regler om näringsdeklaration, vilka livsmedel som ska ha sådan, deklarationens innehåll, hur beräkningar ska göras samt uttrycks- och presentationsformer.

Näringsdeklaration

B04 - Frivillig livsmedelsinformation

För information som lämnas på frivillig basis, finns krav i kapitel V  (artikel 36-37) i förordning (EU) nr 1169/2011. Kontroll avseende vilseledande frivillig information rapporteras i denna rapporteringspunkt eftersom det i artikel 36 finns en hänvisning till artikel 7.  

Frivillig information

B99 - Övrig livsmedelsinformation

LIVSFS 2014:4 kompletterar förordning (EU) nr 1169/2011 med nationella regler för vissa specificerade produkter och områden, bland annat framgår på vilka olika sätt det är tillåtet att tillhandahålla uppgifter om allergena ingredienser när livsmedlet inte är färdigförpackat. Kontroll av att informationen tillhandahålls på något av dessa tillåtna sätt rapporteras på denna rapporteringspunkt.

Hur uppgifterna får lämnas

Kontroll av att obligatorisk livsmedelsinformation lämnas på svenska enligt 5 § rapporteras också på denna rapporteringspunkt.

Informationen ska vara på svenska

Kontroll av att informationen om allergena ingredienser tillhandahålls enligt artikel 44.1 a i förordning (EU) nr 1169/2011 och att de är korrekta, rapporteras i rapporteringspunkt B02.