Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

G - Livsmedel för särskilda grupper

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det här lagstiftningsområdet innehåller krav på sammansättning i och information om livsmedel som är avsedda för särskilda grupper av konsumenter. Det gäller spädbarn, småbarn, speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning vid viktkontroll.

I det här området samlas lagstiftning som rör särskilda krav på sammansättning och information om livsmedel avsedda för särskilda grupper av konsumenter, det vill säga livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll. Med spädbarn menas barn under 12 månaders ålder och med småbarn menas barn mellan 12 och 36 månaders ålder. Generella regler för sammansättning och märkning med mera av dessa livsmedel finns i förordning (EU) nr 609/2013. Specifika krav för respektive livsmedel anges nedan.

Offentlig kontroll av dessa livsmedel görs på marknadsförande företag och när det är möjligt på det producerande företaget. Kontrollen kan omfatta kontroll av receptur (görs hos den företagare som utformar märkning) och vad som faktiskt ingår i produkten (som i så fall görs hos det tillverkande företaget eller det marknadsförande företaget).

Livsmedel för särskilda grupper - FSG

G01 - Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Bestämmelser om sammansättning, särskilda gränsvärden för rester av bekämpningsmedel och märkning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring avsedda för friska spädbarn finns i förordning (EU) 2016/127.

Generella krav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring finns även i förordning (EU) nr 609/2013.

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Modersmjölksersättning och viss tillskottsnäring omfattas av anmälningskrav. Se rapporteringspunkt A07.

Rapporteringspunkt A07

G02 - Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

Bestämmelser om bland annat sammansättning, berikning, särskilda gränsvärden för rester av bekämpningsmedel samt märkning av spannmålsbaserade livsmedel och barnmat avsedda för friska spädbarn och friska småbarn finns i SLVFS 1997:27.

Livsmedlen ska vara avsedda att användas av spädbarn under avvänjning eller av småbarn som komplement till kosten eller för gradvis anpassning till vanlig föda.

Föreskrifterna gäller inte mjölk avsedd för småbarn.

Generella krav för spannmålsbaserade livsmedel och annan mat för spädbarn och småbarn finns även i förordning (EU) nr 609/2013.

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

G03 - Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) måste uppfylla samtliga delar i definitionen för FSMP. Se artikel 2.2 g i förordning (EU) nr 609/2013.

Bestämmelser om sammansättning och märkning av FSMP, bland annat att uppgift om den sjukdom, åkomma eller medicinskt tillstånd som produkten är avsedd att kostbehandla och att produkten ska användas under medicinsk övervakning finns i förordning (EU) nr 2016/128.

 Livsmedel för speciella medicinska ändamål – FSMP

Livsmedel för speciella medicinska ändamål omfattas av anmälningskrav, se rapporteringspunkt A07.

Rapporteringspunkt A07

G04 - Komplett kostersättning för viktkontroll

Bestämmelser om särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll, både sk. LCD (Low Calory Diet) och VLCD (Very Low Calory Diet) finns i förordning (EU) 2017/1798.

Generella krav för kompletta kostersättningar för viktkontroll finns också i förordning (EU) nr 609/2013.

Komplett kostersättning för viktkontroll

Komplett kostersättning för viktkontroll omfattas av anmälningskrav, se rapporteringspunkt A07.

Rapporteringspunkt A07