Skriv ut
Jämför versioner

Groddar

Stödjande instruktion för kommuner och länsstyrelser

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på kommunen och länsstyrelsen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du fakta om kontroll av groddproduktion, handel med fröer för groddning, provtagning, spårbarhetskrav och intyg för importerade fröer.

Om lagstiftningen

På alla sidor om groddar finns relevant livsmedelslagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som särskilt reglerar groddar är främst: 

 • Förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien
 • Förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
 • Förordning (EU) 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar
 • Förordning (EU) 210/2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar
 • Förordning (EU) 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar
 • LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien

Övrig information:

Kontrollen av groddar och fröer för groddning

Kontrollen av groddar ska göras på företag som importerar fröer för groddning till företag som producerar groddar för vidare försäljning (primärproduktion). Men även företag med e-handel av fröer avsedda för groddning såsom hälsokostbutiker, trädgårdsföretag och liknande företag omfattas av EU förordningarna om groddar och ska kontrolleras. Kontrollen kommer därför att utföras av både kommuner och länsstyrelser.

Definitioner

 • groddar: en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas medan ännu bara hjärtbladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.

 • parti: en mängd groddar eller en mängd frön avsedda för produktion av groddar, med samma taxonomiska namn, som samma dag avsänds från samma anläggning till samma bestämmelseort. Ett eller flera partier kan utgöra en sändning. Frön med olika taxonomiska namn vilka har blandats i samma förpackning och är avsedda att groddas tillsammans samt groddar av dessa frön ska dock också betraktas som ett parti. 

 • sändning: en mängd groddar eller en mängd frön avsedda för produktion av groddar vilka

  i) har ursprung i samma tredjeland
  ii) omfattas av samma intyg 

Kontroll av spårbarhet och intyg för fröer för groddning

Kontrollen av spårbarhet för groddar handlar om att säkerställa att hälsointyg och spårbarhet hos alla företag som

 • importerar frön för groddning
 • säljer eller köper frön för groddning
 • producerar groddar för vidare försäljning. 

För att underlätta kontrollen av spårbarhet som gäller för primärproduktionsledet och i ledet efter primärproduktionen finns en checklista. 

Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

Kontroll av groddanläggning

Groddning i industriell skala ska godkännas och kontrolleras av länsstyrelsen. Förordning (EU) nr 210/2013 reglerar vilka krav som ska vara uppfyllda för ett godkännande. Utöver dessa krav måste också kraven i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004, de mikrobiologiska kriterierna i 2073/2005 som rör groddar samt bestämmelserna i förordningarna (EU) nr 208/2013 och 211/2013 vara uppfyllda. Verksamheten får inte släppa ut sina produkter på marknaden förrän den blivit godkänd och dessa krav är uppfyllda.

När anläggningen är godkänd ska den finnas med på Livsmedelsverkets lista över godkända groddanläggningar.

Godkända groddanläggningar 

För att underlätta godkännandeprocessen och kontrollen av groddanläggningar finns en checklista. 

Checklista för kontroll av groddanläggning

Vilken checklista behöver du?

 • Du som arbetar på Länsstyrelsen och kontrollerar groddanläggningar kommer att behöva använda båda checklistorna ”Kontroll av groddanläggning” och ”Kontroll av spårbarhet och intyg för fröer för groddning”

 • Du som kommunala inspektör behöver bara använda checklistan ”Kontroll av spårbarhet och intyg för fröer för groddning”.
Sidans taggar
Lagstiftning