Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av animaliska livsmedel

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

De flesta animaliska livsmedel måste kontrolleras vid gränsen. Här finner du information om vilka regler som gäller och hur gränskontrollen ska gå till.

 

Hur går gränskontroll av animaliska livsmedel till och vilka regler gäller?

Krav på gränskontroll gäller för de flesta animaliska livsmedel. De få undantagen är bland annat en del sammansatta livsmedel.

En animaliesändning föranmäls till en gränskontrollstation. Dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll görs. Att en importerad animaliesändning är godkänd ska framgå av CVED-beslutet. Särskilda regler, så kallade skyddsåtgärder, finns för vissa animaliska livsmedel som utgör en särskild risk.

Förstärkta kontroller påbörjas utifrån vissa RASFF-meddelanden i Traces.

Förstärkta kontroller i gränskontrollen på grund av RASFF

EU har ingått avtal för att underlätta handeln med ett antal länder utanför EU. Vissa av de avtalen påverkar gränskontrollen av animaliska livsmedel. 

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Regler om gränskontroll av animaliska livsmedel finns i LIVSFS 2004:3, i förordning (EG) nr 136/2004 och i förordning (EG) nr 882/2004. Vilka animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras framgår av beslut 2007/275/EG. I bilaga II till beslutet förtecknas vissa animaliska livsmedel som undantas gränskontroll.

Animaliska livsmedel ska importeras från länder som är godkända för export av livsmedel till EU. Varorna ska komma från anläggningar som listats av EU-kommissionen.

Varje sändning med kött eller mjölk eller produkter av det ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär vid den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Varje sändning med fiskeriprodukter eller äggprodukter ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell inspektör eller veterinär.

Vid gränskontrollstationen kontrollerar Livsmedelsverkets personal att dokumenten är i sin ordning. De kontrollerar även att sändningens identitet stämmer överens med uppgifterna i intyget. En viss andel av sändningarna kontrolleras även fysiskt.

Dokumentkontroll

Ett hälsointyg i original ska bifogas till sändningar med animaliska livsmedel. Se artikel 14 och bilaga VI till förordning (EG) nr 854/2004. Intygsutfärdaren vid den behöriga myndigheten i avsändarlandet ska underteckna alla blad i intyget. Det ska finnas en officiell stämpel på alla sidor i intyget. Intyget ska upprättas på ett språk som är officiellt i det EU-land där varorna ska gränskontrolleras. I Sverige accepteras intyg på svenska och engelska. Hälsointyget ska ha ett unikt identifieringsnummer som ska stå på varje sida i dokumentet. Det ska utfärdas innan sändningen lämnar den behöriga myndighetens kontroll i avsändarlandet.

Modellerna för hälsointygen finns i nedanstående uppräknade förordningar och beslut:

Typ av livsmedel

Tom 14 dec 2019, Modell för hälsointyg finns i

From 14 dec 2019, Modell för hälsointyg finns i

Kött

Förordning (EU) nr 206/2010

Förordning (EU) nr 206/2010

Köttprodukter

Beslut 2007/777/EG

Beslut 2007/777/EG

Köttberedningar

Beslut 2000/572/EG

Beslut 2000/572/EG

Djurtarmar/
fjälster

Beslut 2007/777/EG, Beslut 2003/779/EG

Beslut 2007/777/EG, Beslut 2003/779/EG

Fiskeriprodukter

Förordning (EG) nr 2074/2005

Förordning 2019/628

Gelatin, kollagen och honung

Förordning (EU) nr 2016/759

Förordning 2019/628

Mjölkprodukter

Förordning (EU) nr 605/2010

Förordning (EU) nr 605/2010

Ägg, äggprodukter och fjäderfäkött

Förordning (EG) nr 798/2008

Förordning (EG) nr 798/2008

Högförädlade produkter så som kondroitinsulfat, glukosamin, löpe, aminosyror

Förordning (EU) nr 2016/759

Förordning 2019/628

Övergångsregler för när hälsointyg enligt lagstiftning som gällde före 14 december 2019 kan accepteras framgår här:

Förordningar med hälsointygsförlagor

Utfärdat före

Accepteras tom

 

Förordningar 2074/2005 (fiskeriprodukter) & 2016/759 (tex honung, gelatin, kollagen)

 

 

 

14 dec 2019

 

 

13 mars 2020

I Traces finns en databas med alla intygsmodeller, som den som har behörighet i Traces kan ta fram.

Animaliska livsmedel ska vara producerade på anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 och som därmed följer kraven enligt HACCP-principerna. I intyget framgår att EUs krav uppfylls på tillverkningsanläggningen.

Salmonellagarantierna

Vid import av färskt kött av nöt, svin och fjäderfä och hönsägg till Sverige från ett land utanför EU ska produkterna även uppfylla de särskilda krav på salmonellaprovtagning. Se artikel 6 i och bilaga V till förordning (EG) nr 1688/2005.

Om kött importeras direkt till Sverige ska kontroll ske vid gränskontrollstation av att:

 • Sändningen har undersökts i avsändarlandet med avseende på salmonella.

 • Sändningen åtföljs av ett hälsointyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i avsändarlandet, enligt intygsförlagan i förordning (EU) nr 206/2010 som även finns i EU:s system Traces.

  Intyget ska innehålla följande text:

  "Köttet uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg"

  Om denna text har strukits över i det medföljande hälsointyget anses sändningen inte uppfylla salmonellareglerna i förordning (EG) nr 1688/2005.

Om kött importeras till annat EU-land och sedan skickas vidare till Sverige gäller olika regler beroende på om hela sändningen skickas vidare eller om den delas upp.

 • Om hela sändningen som importerats och godkänts av en gränskontrollstation i ett annat EU-land skickas till Sverige ska sändningen medföljas av CVED-beslutet och hälsointyget som medföljde sändningen från ursprungslandet. I dessa fall ersätter dessa handlingar kravet på handelsdokument och negativa analyssvar som gäller vid handel med produkter som omfattas av salmonellagarantierna inom EU.

 • Om endast en del av den ursprungliga sändningen som importerats från ett land utanför EU skickas till Sverige ska delsändningen avsedd till Sverige provtas på nytt av avsändaranläggningen i EU.

Nya prover måste tas på grund av att reglerna i bilaga 1, Del B i förordning 1688/2005 avseende antal prover som ska tas, är baserade på en sändning. Med en sändning avses ”animaliska livsmedel av samma sunhetsintyg eller handelsdokument. Sändningen ska komma från samma anläggning, befordras med samma transportmedel och ska levereras till samma destination/mottagare” (3§ LIVSFS 2005:22).  Om en sändning delas upp och endast en del av den skickas till Sverige kommer antal prover som den ursprungliga sändningen baserades på inte längre att stämma. Det räcker därför inte att hänvisa till att sändningen provtagits i ursprungslandet, utan nya prover måste tas av avsändaranläggningen i EU, baserat på den delsändningen som ska till Sverige.  

Om hönsägg importeras direkt till Sverige från land utanför EU gäller följande:

Se mer om salmonellagarantierna i vägledningen nedan.

Vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel inom den Europeiska unionen.

Identitetskontroll

Identitetskontrollen kan vara enkel, det vill säga endast utgöra en kontroll av att containerns plombnummer stämmer överens med plombnumret i intyget. Det kan även göras en identitetskontroll, då containern öppnas och inspektören kontrollerar att anläggningsnummer och ursprungsland anges på kartongerna och att märkningen stämmer överens med uppgifterna i intyget. För flygsändningar sker alltid en identitetskontroll av produkten, eftersom plomb inte används.

Även begränsad märkningskontroll utförs i samband med identitetskontroll.

Märkning av importerade livsmedel

Fysisk kontroll

Den fysiska kontrollen kan innebära exempelvis temperaturmätning, organoleptisk kontroll, till exempel lukt, färg, smak eller konsistens, eller laboratorieprovtagning. Bilaga 1 till beslut 94/360/EG om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land anger med vilken frekvens de fysiska kontrollerna ska utföras för respektive kategori av animaliska livsmedel.

Vid provtagning av animaliska livsmedel gäller följande regler för tungmetaller och läkemedelsrester:

Tungmetaller – bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn

 • Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av tungmetaller i livsmedel ska följa förordning (EG) nr 333/2007.
 • Bedömning av provsvaret görs utifrån förordning (EG) nr 1881/2006. 

Läkemedelsrester

 • Gränsvärden för läkemedelsrester finns i förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel.

CVED-beslutet och hälsointygen

CVED-beslutet i original ska följa med sändningen till den första anläggningen inom EU. Gränskontrollpersonalen lämnar en kopia på CVED-beslutet till lastansvarig, som kan vara en speditör eller en importör. En kopia på beslutet arkiveras på gränskontrollstationen i minst tre år, tillsammans med hälsointyget i original. Se artikel 3.3 och 3.4 i förordning (EG) nr 136/2004. CVED-beslutet ska kunna visas upp på den första anläggningen efter gränskontrollen.

Gemensam veterinärhandling vid införsel, CVED (Common Veterinary Entry Document)

Skyddsåtgärder

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Besluten är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land. Åtgärden innebär restriktioner vid import till EU eller vid handel mellan EU-länder. Se artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002.

Information om skyddsåtgärderna

Förstärkta kontroller av produkter som har RASFF-notifierats

Ibland avvisar gränskontrollen en sändning med animaliska livsmedel på grund av brister som innebär en hälsorisk. Inspektören i gränskontrollen gör då en notifiering i EU:s snabba varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet, RASFF. I vissa fall beslutar EU-kommissionen att det ska göras en förstärkt kontroll av denna typ av produkt efter det. Se artikel 24 i rådets direktiv 97/78/EG. En förstärkt kontroll innebär att det ska tas prover från de tio följande sändningarna med likvärdig produkt från samma tillverkare. Den förstärkta kontrollen ska utföras oavsett vilken av EU:s 300 gränskontrollstationer sändningen anländer till. När tio sändningar i följd har godkänts inom hela EU hävs den förstärkta kontrollen.

Skillnaden mellan RASFF för animalier och vegetabilier för avvisade sändningar

Förstärkta kontroller i TRACES genereras endast från RASFF för animaliska livsmedel.

RASFF både för vegetabilier och animalier är delvis underlag för vilka skyddsåtgärder som tas fram och ändras löpande.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

EU har ingått avtal med ett antal länder utanför EU för att underlätta handeln med olika varor. Vissa av länderna ska enligt avtalen tillämpa EU-lagstiftningen om produktion, handel och kontroll av livsmedel, andra tillämpar lagstiftning som bedömts helt eller delvis likvärdig (ekvivalent) med EU-lagstiftningen och utför kontroller som är lika effektiva som de EU-länderna genomför.

EFTA-länderna (Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein) jämställs, precis som Andorra, San Marino och Färöarna, med EU-länder vid handeln med livsmedel. Livsmedel från dessa länder behöver inte gränskontrolleras. Se 1 § LIVSFS 2004:3.

Handelsavtalen

Sidans taggar
Lagstiftning