Till huvudinnehåll
Hittade 51 träffar som innehåller orden med taggen Specialmärkning
Filtrera på typ
C - Särskild märkning och information 2024-03-21
Det här lagstiftningsområdet innehåller krav på livsmedelsinformation som gäller för specifika livsmedel, till exempel Nyckelhålet, kosttillskott och honung.
EG-förordning 1107/96 2019-10-29

Registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92

EG-förordning 1204/2008 2019-08-09

Införa vissa benämningar i det register över garanterade traditionella specialiteter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

EG-förordning 122/94 2019-10-29

Tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1601/91 om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade cocktails av vinprodukter

EG-förordning 1333/2008 2024-06-03

Livsmedelstillsatser

EG-förordning 1334/2008 2024-01-22

Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt dir. 2000/13/EG.

EG-förordning 1416/2006 2019-08-09

Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar inom gemenskapen

EG-förordning 1536/92 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1829/2003 2022-11-22

Genetiskt modifierade livsmedel och foder

EG-förordning 1830/2003 2021-04-06

Spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer

EG-förordning 1924/2006 2022-06-01

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

EG-förordning 2136/89 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

EG-förordning 2406/96 2019-10-29

Fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter

EG-förordning 543/2008 2019-08-13

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

EG-förordning 566/2008 2019-08-13

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-beslut 2010/791 2019-08-15

Upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

EU-förordning 1308/2013 2024-06-19

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

EU-förordning 1379/2013 2019-08-27

Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

EU-förordning 172/2013 2019-08-19

Styrkande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007

EU-förordning 2015/2283 2022-11-22

Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

EU-förordning 2016/1413 2022-10-03

Om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

EU-förordning 2018/775 2019-09-09

Om bestämmelser för tillämpningen av artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett livsmedel

EU-förordning 2018/848 2024-02-05

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

EU-förordning 2021/279 2021-03-04

Om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om kontroller och andra åtgärder för att säkerställa spårbarhet och regelefterlevnad inom ekologisk produktion samt märkning av ekologiska produkter

EU-förordning 251/2014 2024-04-09

Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

EU-förordning 609/2013 2024-01-24

Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll

EU-förordning 621/2012 2019-08-19

Erkännande av ett traditionellt uttryck enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (Classic-TDT-US-N0016)

EU-förordning 664/2014 2022-11-22

Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser.

EU-förordning 665/2014 2019-08-28

Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet "produkt från bergsområde"

EU-förordning 668/2014 2022-11-22

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EU-förordning 828/2014 2019-08-28

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 om krav på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

LIVSFS 2002:48 2019-07-11

Vinframställning

LIVSFS 2003:10 2019-07-01

Honung

LIVSFS 2003:11 2019-07-01

Socker

LIVSFS 2003:13 2019-07-01

Kakao- och chokladvaror

LIVSFS 2003:16 2019-07-01

Kondenserad mjölk och mjölkprodukter

LIVSFS 2003:17 2019-07-01

Sylt, gelé och marmelad

LIVSFS 2003:18 2020-06-01

Fruktjuice och fruktnektar

LIVSFS 2003:39 2019-07-02

Mjölk och ost

LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:11 2019-07-02

Cider

LIVSFS 2005:9 2021-03-01

Användning av symbolen Nyckelhålet

LIVSFS 2006:12 2024-05-06

Djupfrysta livsmedel

LIVSFS 2012:6 2023-06-02

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2016:13 2019-07-03

Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

SLVFS 2000:22 2019-05-20

Kaffeextrakt och cikoriaextrakt

SLVFS 2000:46 2019-06-28

Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning