Skriv ut
Jämför versioner

Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

Stödjande instruktion för kommuner och länsstyrelser

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på kommunen och länsstyrelsen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Kontrollen av spårbarhet för groddar handlar om att säkerställa att hälsointyg och spårbarhet hos alla företag som importerar frön för groddning hos företag som säljer eller köper frön för groddning och företag som producerar groddar för vidare försäljning.

Kraven på spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning ska kontrolleras av både länsstyrelser och kommuner i olika delar av kontrollkedjan.

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

J = Ja. Lagstiftningens krav uppfylls

N = Nej

EK = Ej Kontrollerat. Ej kontrollerats kan bara användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats

EA = Ej Aktuellt  

Spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning

 

Krav

 

Anteckningar

1

Finns register om partier frön eller groddar avseende

a) En korrekt beskrivning av fröna eller groddarna, inklusive växtens taxonomiska namn?

b) Den volym eller mängd frön eller groddar som levereras?

c) Om fröna eller groddarna avsänts från en annan livsmedelsföretagare, namn på och adress till:

i) den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från, eller

ii) avsändaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från?

d) Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

e) Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

f) En referens som på lämpligt vis möjliggör identifiering av partiet?

g) Avsändningsdatum?

Se artikel 1.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, (EK)

 

2

Lämnas samtliga uppgifter enligt punkt 1 i denna checklista till livsmedelsföretagare som frön eller groddar levereras till?

Se artikel 1.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, (EK)

 

3a

Registret som avses i punkt 1 ska uppdateras dagligen eller då mottagning/leverans sker och hållas det tillgängligt under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats. Gör livsmedelsföretagaren det?

Se artikel 3.3 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, (EK)

 

3b

Kan livsmedelsföretagaren på begäran och utan onödigt dröjsmål lämna de uppgifter som avses i punkt 1 ovan till den behöriga myndigheten?

Se artikel 3.4 i förordning (EU) 208/2013.

J, N, (EK)

 

Spårbarhet för fröer från tredje land

 

Krav

 

Anteckningar

4

Finns spårbarhetsdokumentation i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 208/2013 och ett CHED-D dokument som visar att sändningen inkommit och godkänts vid en gränskontrollstation?

Tips:

Om fröerna köpts av en mellanhand i Sverige eller från ett annat EU-land behöver en kopia på CHED-D inte följa med sändningen.

J, N, (EK), EA

 

5

Har fröer som ännu inte konsumentförpackats nödvändiga importintyg?

Om fröerna för groddning eller groddarna har sitt ursprung i länder utanför EU (tredjeland) måste varje sändning fröer och groddar åtföljas av ett importintyg. Importintyget ska överensstämma med förlagan i förordning (EU) 2019/628, del XV.

Kopior av intyget ska följa med leveransen ända fram till den som förpackar fröna i detaljhandelsledet eller till dess att groddproducenten tagit emot fröna.

J, N, (EK), EA

 

6a

Sändningar av frön avsedda för produktion av groddar och av groddar ska, när de importeras till unionen, åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 211/2013. Finns sådant intyg?

Se artikel 4.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, (EK), EA

 

6b

Den livsmedelsföretagare som importerar frön eller groddar ska bevara det intyg som avses i punkt 1 under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats.

Se artikel 4.2 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, (EK), EA

 

7

Alla livsmedelsföretag som hanterar importerade frön avsedda för produktion av groddar ska tillhandahålla kopior av det intyg som avses i punkt 1 till alla livsmedelsföretagare som fröna levereras till, till dess att groddproducenten emottagit fröna. 

Om frön avsedda för produktion av groddar säljs förpackade i detaljhandelsledet, ska alla livsmedelsföretag som hanterar de importerade fröna tillhandahålla kopior av det intyg som avses i punkt 1 till alla livsmedelsföretagare som fröna levereras till, till dess att de förpackats för försäljning i detaljhandeln.

Se artikel 4.3 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, (EK), EA

 

Hälsointyg för fröer för produktion av groddar

Hälsointyg ska finnas hos alla företag som hanterar fröer fram till att fröerna förpackats i konsumentförpackningar

 

Krav

 

Anteckningar

8

Hälsointygskrav för frön avsedda för groddning finns i förordning (EU) nr 211/2013. 

Alla sändningar från tredjeland ska åtföljas av ett hälsointyg som intygar:

- att fröna uppfyller kraven i bilaga 1 till förordning (EG) 852/2004.

- att de uppfyller spårbarhetskraven i förordning (EU) nr 208/2013 och

- har producerats i en anläggning som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 210/2013 och

- uppfyller de mikrobiologiska kriterierna i förordning (EG) nr 2073/2005.

Intyget ska vara utformat enligt

Se artikel 3.1 i förordning (EU) nr 211/2013.

J, N, (EK), EA

 

9

Är intyget skrivet på ett språk som kan förstås i det mottagande landet?

Se artikel 3.1 i förordning (EU) nr 211/2013. 

Intyget ska vara utfärdat av livsmedelsmyndigheten i avsändarlandet.

J, N, (EK), EA

 

810

Originalintyget ska följa med sändningen tills den når den bestämmelseorten som står i intyget. Finns det med?

Se artikel 3.2 i förordning (EU) nr 211/2013.

J, N, (EK), EA

 

11

Om sändningen delas upp ska en kopia följa med varje del av sändningen. Finns det med?

Se artikel 3.3 i förordning (EU) nr 211/2013.

J, N, (EK), EA

 

Sidans taggar
Lagstiftning