Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Kontrollen av spårbarhet för groddar handlar om att säkerställa att hälsointyg och spårbarhet hos alla företag som importerar frön för groddning även företag som säljer eller köper frön för groddning och företag som producerar groddar för vidare försäljning.

Kraven på spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning ska kontrolleras av både länsstyrelser och kommuner i olika delar av kontrollkedjan. Exempel på företag som omfattas av reglerna är producenter av groddar, importörer av fröer för groddning och alla andra slags företag som hanterar fröer för groddning.

Beroende på vad som ska kontrolleras kan en eller flera av nedanstående checklistor (tabeller) behöva användas. 

Spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Samtliga bestämmelser bör kontrolleras vid en planerad kontroll. Det innebär att 'Ej kontrollerat' bara ska användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats.

Checklistorna nedan finns från om med 2024  implementerade i checklistan Groddar och frön för groddning som finns i länsstyrelsernas anläggnings- och kontrollregister Primör. GF hänvisar till numreringen i checklistan i Primör. 

För kommunerna ska kontrollen dokumenteras på följande lagstiftningsområden:

H12 - Spårbarhetskrav för groddar och frön avsedda för produktion av groddar

M06 - Import av groddar och frön för groddning

 

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

1

(GF40)

Finns register om partier frön eller groddar avseende

a) En korrekt beskrivning av fröna eller groddarna, inklusive växtens taxonomiska namn?

b) Den volym eller mängd frön eller groddar som levereras?

c) Om fröna eller groddarna avsänts från en annan livsmedelsföretagare, namn på och adress till:

i) den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från, eller

ii) avsändaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från?

d) Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

e) Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

f) En referens som på lämpligt vis möjliggör identifiering av partiet?

g) Avsändningsdatum?

Se artikel 3.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

Ja, Nej, (EK)

 

3 (GF41)

Lämnas relevanta uppgifter för spårbarhet av groddar eller frön för groddning till livsmedelsföretagare som frön eller groddar levereras till? Jämför med punkt 19 ovan.

 (artikel 3.1, förordning (EU) nr 208/2013)

Ja, Nej,(EK)

 

4 (GF42)

Registret som avses i artikel 3.1 ska uppdateras dagligen eller då mottagning/leverans sker och hållas det tillgängligt under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats. Gör livsmedelsföretagaren det?

Se artikel 3.3 i förordning (EU) nr 208/2013.

Ja, Nej, (EK)

 

5 (GF43)

Kan livsmedelsföretagaren på begäran och utan onödigt dröjsmål lämna de uppgifter som avses i punkt 1 ovan till den behöriga myndigheten?

Se artikel 3.4 i förordning (EU) 208/2013.

Ja, Nej, (EK)

 

Spårbarhet för fröer från tredje land

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Samtliga bestämmelser bör kontrolleras vid en planerad kontroll. Det innebär att 'Ej kontrollerat' bara ska användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats.

EA = Ej Aktuellt 

GF = Hänvisar till numreringen i länsstyrelsernas checklista i Primör.

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

6

(GF44)

Finns spårbarhetsdokumentation för importerade fröer i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 208/2013?

Ja, Nej, (EK), EA

 

7

Har fröer som ännu inte konsumentförpackats nödvändiga importintyg?

Om fröerna för groddning eller groddarna har sitt ursprung i länder utanför EU (tredjeland) måste varje sändning fröer och groddar åtföljas av ett importintyg. Importintyget ska överensstämma med förlagan i förordning (EU)  2020/2235, bilaga III, kapitel 51.

Kopior av intyget ska följa med leveransen ända fram till den som förpackar fröna i detaljhandelsledet eller till dess att groddproducenten tagit emot fröna.

Ja, Nej, (EK), EA

 

8a

(GF45)

Sändningar av frön avsedda för produktion av groddar och av groddar ska, när de importeras till unionen, åtföljas av ett intyg i enlighet med  förordning (EU) 2020/2235.

Finns sådant intyg?

Se artikel 4.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

Ja, Nej, (EK), EA

 

8b

(GF46)

Den livsmedelsföretagare som importerar frön eller groddar ska bevara det intyg som avses i punkt 1 under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats.

Se artikel 4.2 i förordning (EU) nr 208/2013.

Ja, Nej, (EK), EA

 

9

Alla livsmedelsföretag som hanterar importerade frön avsedda för produktion av groddar ska tillhandahålla kopior av det intyg som avses i artikel 4.1 (EU) nr 208/2013 till alla livsmedelsföretagare som fröna levereras till, till dess att groddproducenten emottagit fröna. 

Om frön avsedda för produktion av groddar säljs förpackade i detaljhandelsledet, ska alla livsmedelsföretag som hanterar de importerade fröna tillhandahålla kopior av det intyg som avses i punkt 1 till alla livsmedelsföretagare som fröna levereras till, till dess att de förpackats för försäljning i detaljhandeln.

Se artikel 4.3 i förordning (EU) nr 208/2013.

Ja, Nej, (EK), EA

 

Importintyg för fröer för produktion av groddar

Importintyg ska finnas hos alla företag som hanterar fröer fram till att fröerna förpackats i konsumentförpackningar.

Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:

EK = Ej Kontrollerat. Samtliga bestämmelser bör kontrolleras vid en planerad kontroll. Det innebär att 'Ej kontrollerat' bara ska användas då man vid uppföljning av tidigare avvikelser endast kontrollerar att bristerna har åtgärdats.

EA = Ej Aktuellt 

GF = Hänvisar till numreringen i länsstyrelsernas checklista i Primör.

Nr

Krav

Lagstiftningens krav uppfylls

Anteckningar

10

GF47)

Importintygskrav för frön avsedda för groddning finns i förordning (EU) 2020/2235. 

Alla sändningar från tredjeland ska åtföljas av ett hälsointyg som intygar:

- att fröna uppfyller kraven i bilaga 1 till förordning (EG) 852/2004.

- att de uppfyller spårbarhetskraven i förordning (EU) nr 208/2013 och

- har producerats i en anläggning som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 210/2013 och

- uppfyller de mikrobiologiska kriterierna i förordning (EG) nr 2073/2005.

Intyget ska vara utformat enligt

Se bilaga III, kapitel 51 i förordning (EU) 2020/2235.

Ja, Nej, (EK), EA

 

11

(GF48)

Är intyget skrivet på ett språk som kan förstås i det mottagande landet?

Se artikel 89 i förordning (EU)  2017/625. 

Intyget ska vara utfärdat av livsmedelsmyndigheten i avsändarlandet.

Ja, Nej, (EK), EA

 

12

Det officiella intyget för groddar och frön avsedda för produktion av groddar ska åtfölja sändningen tills den når den bestämmelseort som anges i det officiella intyget. Om sändningen delas upp ska en kopia av det officiella intyget åtfölja varje del av sändning. Finns det med?

Se artikel 13 i förordning (EU) 2019/625.

Ja, Nej, (EK), EA

 

13

Om sändningen med fröer, delas upp ska en kopia följa med varje del av sändningen. Finns det med?

Se artikel 13.4 i förordning (EU) 2019/625.

Ja, Nej, (EK), EA