Till huvudinnehåll
Hittade 303 träffar som innehåller orden med taggen Lagstiftning
Filtrera på typ
EG-beslut 2002/657 2021-06-10

Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat

EG-beslut 2002/840 2022-11-22

Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

EG-beslut 2002/994 2024-01-08

Vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina

EG-beslut 2004/225 2019-08-07

Kommissionens beslut om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien

EG-beslut 2006/27 2019-08-08

Särskilda villkor för kött- och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel

EG-beslut 2007/642 2019-08-12

Nödåtgärder avseende fiskeriprodukter som importeras från Albanien och som är avsedda att användas som livsmedel

EG-beslut 98/536 2019-07-10

Fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning

EG-direktiv 2002/46 2024-03-13

 Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

EG-förordning 1005/2008 2019-08-12

Om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999

EG-förordning 1107/96 2019-10-29

Registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92

EG-förordning 1170/2009 2021-12-09

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott

EG-förordning 1204/2008 2019-08-09

Införa vissa benämningar i det register över garanterade traditionella specialiteter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

EG-förordning 122/94 2019-10-29

Tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1601/91 om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade cocktails av vinprodukter

EG-förordning 124/2009 2019-08-13

Fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av oundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för

EG-förordning 1331/2008 2019-09-13

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

EG-förordning 1332/2008 2019-08-13

 Förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97

EG-förordning 1333/2008 2024-06-03

Livsmedelstillsatser

EG-förordning 1334/2008 2024-01-22

Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt dir. 2000/13/EG.

EG-förordning 1416/2006 2019-08-09

Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar inom gemenskapen

EG-förordning 1536/92 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

EG-förordning 1688/2005 2019-08-08

Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

EG-förordning 1760/2000 2019-07-11

Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1825/2000 2019-07-11

Fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter

EG-förordning 1829/2003 2022-11-22

Genetiskt modifierade livsmedel och foder

EG-förordning 1830/2003 2021-04-06

Spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer

EG-förordning 1882/2006 2019-08-09

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrithalten i livsmedel

EG-förordning 1895/2005 2023-08-10

Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 1924/2006 2022-06-01

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

EG-förordning 1925/2006 2024-07-02

Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel

EG-förordning 1935/2004 2023-08-10

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 1981/2006 2019-08-09

Förordning om tillämpningsföreskrifter för artikel 32 i Europaparlametets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 när det gäller gemenskapens referenslaboratorium för genetsikt modifierade organismer

EG-förordning 2023/2006 2023-08-10

God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 2065/2003 2022-11-22

Rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel

EG-förordning 2073/2005 2020-10-19

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 2074/2005 2020-05-15

Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/2004 och 854/2004

EG-förordning 2136/89 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

EG-förordning 2160/2003 2019-08-07

Bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

EG-förordning 2406/96 2019-10-29

Fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter

EG-förordning 2568/91 2020-10-19

Egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

EG-förordning 2870/2000 2024-01-08

Fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker

EG-förordning 315/93 2019-10-29

Fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

EG-förordning 333/2007 2024-04-15

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel

EG-förordning 353/2008 2019-08-12

Tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006

EG-förordning 37/2005 2019-08-08

Övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

EG-förordning 396/2005 2024-02-16

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

EG-förordning 445/2007 2019-10-30

Om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter

EG-förordning 450/2009 2023-08-10

Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 470/2009 2019-08-13

Fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004

EG-förordning 543/2008 2019-08-13

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött